WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.

Organem WDT jest Szef WDT, powoływany i odwoływany przez Ministra Obrony Narodowej. Szef kieruje WDT i reprezentuje go na zewnątrz.
W sprawach należących do zakresu działania WDT organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Szef WDT, a organem wyższego stopnia - Minister Obrony Narodowej.

 

Kierownictwo Wojskowego Dozoru Technicznego:

  • Szef Wojskowego Dozoru Technicznego:płk mgr inż. Jarosław Pawłowski
  • Z-ca Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego: ppłk mgr inż. Tomasz Ługowski

 


 Szefowie Delegatur:

  • Szef Delegatury WDT w Gdyni: kmdr por. mgr inż. Robert Antonowicz
  • Szef Delegatury WDT w Krakowie: cz. p. o. mgr inż. Adam Iskrzak
  • Szef Delegatury WDT  w Olsztynie: ppłk mgr inż. Sebastian Piątkowski
  • Szef Delegatury WDT w Warszawie: ppłk mgr inż. Krzysztof Perliński
  • Szef Delegatury WDT we Wrocławiu: ppłk mgr inż. Dariusz Kuropatwiński
Jesteś: 3392528 gościem na naszej stronie