WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Przedmiot działania
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.

Swoje zadania WDT wykonuje w kraju i poza granicami kraju w stosunku do:

  • jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • przedsiębiorców, w zakresie projektowania, wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, obrotu oraz naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń technicznych.

Dozór techniczny jest wykonywany w toku:

  • projektowania,
  • wytwarzania (w tym materiałów i elementów),
  • napraw i modernizacji,
  • obrotu,
  • eksploatacji urządzeń.

Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:

1)   wykonywanie czynności dozoru technicznego nad określonymi w odrębnych przepisach urządzeniami technicznymi, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej "ustawą";
2)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, określonymi w odrębnych przepisach;
3)   wydawanie - na podstawie odrębnych przepisów - świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;
4)   wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy;
5)   prowadzenie:
a)  usystematyzowanego wykazu urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,
b)  ewidencji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT,
c)  ewidencji wydanych świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;
6)   szkolenie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;
7)   egzaminowanie inspektorów WDT i kandydatów na inspektorów WDT;
8)   przygotowywanie rocznych planów pracy WDT i rocznych sprawozdań z działalności WDT oraz przedkładanie ich Ministrowi Obrony Narodowej;
9)   analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałą ocenę stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;
10)  uzgadnianie opracowanych przez właściwe podmioty programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;
11)  współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wykonywania dozoru technicznego;
12)  inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
13)  inicjowanie:
a)  działalności normalizacyjnej, a także współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
b)  opracowywania projektów warunków technicznych dla specjalistycznych urządzeń technicznych,
c)  przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
d)  działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwarzających i użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;
14)  popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych i organizowanie doradztwa w tym zakresie.

 

 

Jesteś: 3483200 gościem na naszej stronie