WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Rejestracja urządzenia
Niedziela, 20 stycznia 2019 r.
 1. W jaki sposób należy zarejestrować urządzenie podlegające dozorowi technicznemu?
  W celu rejestracji nowego urządzenia w Wojskowym Dozorze Technicznym można skorzystać z poniższej informacji.
  Cztery kroki rejestracji urządzenia:
  • aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy należy złożyć do właściwej delegatury WDT wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń,
  • właściwa delegatura WDT ma w obowiązku rozpatrzenie wniosku bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków, Inspektor WDT rejestruje urządzenie (nadaje numer ewidencyjny) i przystąpi do badania technicznego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor WDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania,
  • celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie techniczne jest wykonywane przez Inspektora WDT w obecności eksploatującego urządzenie techniczne,
  • pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi WDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Po wydaniu decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia zostanie założona księga rewizyjna urządzenia.
  Wzór pisma o rejestrację urządzenia do pobrania tutaj.
 2. Gdzie należy zarejestrować urządzenie techniczne – w miejscu siedziby JW czy tam gdzie znajduje się urządzenie techniczne?
  Rejestracja urządzenia, a także badania odbiorcze i kontrolne odbywają się w miejscu eksploatacji urządzenia.
 3. Czym jest numer ewidencyjny WDT?
  Numer ewidencyjny nadawany jest urządzeniu w trakcie procesu rejestracji. Zawiera informację o grupie urządzeń, do jakiej należy dane urządzenie oraz o Delegaturze WDT, w którym zostało ono zarejestrowane.
  WDT: X-YY-ZZZZZ
  X – numer delegatury WDT:
  0 – Biuro WDT
  1 – Delegatura WDT w Warszawie
  2 – Delegatura WDT w Krakowie
  3 – Delegatura WDT w Olsztynie
  5 – Delegatura WDT we Wrocławiu
  6 – Delegatura WDT w Gdyni
  YY – dwucyfrowy numer określa rodzaj urządzenia
  W grupie urządzeń UCB występują następujące rodzaje urządzeń technicznych i ich oznaczenia:
  a) kotły (K / 10):
  – parowe, w tym szybkowary ciśnieniowe (KP / 11),
  – cieczowe (KC / 12),
  b) zbiorniki i rurociągi (Z / 20):
  – zbiorniki stałe (ZS / 21),
  – zbiorniki do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (ZN / 22),
  – zbiorniki do magazynowania pozostałych materiałów niebezpiecznych (ZM /24),
  – rurociągi przesyłowe (ZP / 29),
  – rurociągi technologiczne (ZT / 23),
  – rurociągi polowe (ZR / 26),
  c) wytwornice acetylenu i zbiorniki przenośne (W / 30):
  – wytwornice acetylenu (WA / 31),
  – zbiorniki przenośne (WP / 32),
  – zbiorniki na UiSW (WW / 33),
  d) zbiorniki i urządzenia związane z transportem (T / 40):
  – zbiorniki do przewozu materiałów niebezpiecznych (TN / 43),
  – zbiorniki do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne (TB / 42),
  – zbiorniki zasilające silniki spalinowe w pojazdach (TZ / 41),
  – duże pojemniki do przewozu luzem (DPPL / 44),
  – urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (TO / 45),
  – urządzenia do napełniania UiSW (TW / 46).
  W grupie urządzeń UTB występują następujące rodzaje urządzeń technicznych i ich oznaczenia:
  a) dźwigi (D / 50):
  – do transportu osób lub ładunków (DT / 51),
  – budowlane (DB / 52),
  – towarowe małe (DM / 53),
  – urządzenia dla osób niepełnosprawnych (DN / 54),
  b) żurawie (Ż / 60):
  – stacjonarne (ŻS / 61),
  – przenośne (ŻP / 62),
  – przewoźne (ŻR / 63),
  – samojezdne (ŻJ / 64),
  – szynowe (ŻK / 65),
  – pomocniczy osprzęt podnośny (POP / 66),
  c) podesty, dźwigniki i przenośniki (P / 70):
  – podesty ruchome (PP / 72),
  – dźwigniki (PD / 71),
  – urządzenia załadowczo-wyładowcze mostów wojskowych (PM / 77),
  – urządzenia załadowczo-startowe rakiet (PZ / 78),
  – urządzenia załadowcze torped (PA / 79), d) układnice, suwnice i wózki (U / 80):
  – wciągarki i wciągniki (UC / 81),
  – układnice (UU / 83),
  – suwnice (US / 82),
  – wózki jezdniowe (UJ / 84),
  – urządzenia do przemieszczania kontenerów (UK / 86),
  – wciągarki na UiSW (UW / 88),
  – urządzenia treningowe do skoków spadochronowych (UT / 87),
  – pomocniczy osprzęt podnośny (POP / 66).
  ZZZZZ – pięciocyfrowy numer indywidualny dla każdego urządzenia.

  Pisma dotyczące danego urządzenia należy kierować do odpowiedniej delegatury WDT – według oznaczenia w numerze ewidencyjnym, gdyż każda delegatura posiada swoją ewidencję urządzeń i nie może dokonywać np. skreślenia urządzenia podlegającego pod inną delegaturę.

 

Jesteś: 3483203 gościem na naszej stronie