WDT BIP-WDT ePUAP WDT
Badanie urządzeń
Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
 1. Dlaczego podczas badania mojego urządzenia ma być obecny konserwator?
  W przypadku badań urządzeń transportu bliskiego, obecność konserwatora przy badaniu wymagana jest przepisami prawa. Zgodnie z § 20 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1890) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, „Badanie UTB przeprowadzane u eksploatującego powinno być wykonywane w obecności eksploatującego oraz konserwującego i obsługującego UTB.
 2. Jak wyrejestrować urządzenie techniczne z ewidencji WDT?
  W celu wyrejestrowania urządzenia technicznego z ewidencji WDT należy zgłosić się do właściwej delegatury WDT, w którym urządzenie było zarejestrowane i złożyć pismo z informacją o chęci wyrejestrowania tegoż urządzenia.
 3. Co należy zrobić, aby otrzymać duplikat księgi rewizyjnej?
  W celu wydania duplikatu księgi rewizyjnej (wtórnik) urządzenia należy zgłosić się bezpośrednio do delegatury WDT, w którym zarejestrowane jest to urządzenie. Tam należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu i dopełnić wszelkich wymaganych formalności, który powinien zawierać uzasadnienie wydania duplikatu.
 4. Czy i jak zgłaszać do WDT informacje o awariach urządzeń technicznych?
  Informacje dotyczące awarii bądź niewłaściwego działania urządzeń technicznych należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi jednostki organizacyjnej. Należy zauważyć również, że w przypadku niebezpiecznych uszkodzeń lub nieszczęśliwych wypadków związanych z eksploatacją urządzenia technicznego kierownik jednostki organizacyjnej ma obowiązek  niezwłocznie zawiadomić właściwą delegaturę WDT (podstawa § 6 pkt 3 rozporządzenia Minista Obrony Narodowej z dnia 6 maj 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego Dz. U. z 2013 r., poz 651).
  Dane kontaktowe do poszczególnych delegatur znajdują się w zakładce Kontakt, a wzór pisma dot. niebezpieczenego uszkodzenia do pobrania tutaj.
 5. Czy i jak zgłaszać do WDT informacje o braku aktualnych badań urządzeń technicznych?
  Informacje dotyczące braku aktualnych badań urządzeń technicznych należy zgłaszać do właściwej delegatury WDT.
  Dane kontaktowe do poszczególnych delegatur znajdują się w zakładce Kontakt.
 6. Czy można przekazać urządzenie techniczne bez ważnego badania technicznego?
  Urządzenie techniczne podlegające pod dozór techniczny można przekazać bez ważnej decyzji administracyjnej uprawniającej do eksploatacji. Jednakże, nowy użytkownik ma obowiązek zgłosić urządzenie w celu rejestracji w ewidencji WDT i wydania decyzji zezwalającej na eksploatację.
  Bez ważnej decyzji administracyjnej urządzenie nie może być eksploatowane!
 7. Czy można eksploatować urządzenie techniczne posiadające ważne badanie techniczne wydane za granicą?
  Nie! W przypadku eksploatacji urządzeń technicznych na terenie Polski konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalającej wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.
Jesteś: 3392648 gościem na naszej stronie